Now showing items 1-20 of 62

  • Citalog, Citawirow Ve Genbiom Sistem Oluşumunu Kontrol Eden Bildirişimli Lojik Fonksiyon Bilgi Nesneleri 

   Unlu, F. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Günümüzde gelişmiş bir CITALOG, CITAWIROM ve GENBIOM e-sistemleri bilgiyi toplama, değerlendirme ve belli amaç doğrultusunda karmaşıklaşmış işlemlerden geçirerek istediği biçime getirme yönünde hesap edilebilirliğin ...
  • Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1970 – 2005 

   Karagoz, K. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Doğrudan yabancı yatırımlar (DYY), birçok gelişmekte olan ülkenin geçiş ve gelişim süreçlerinde önemli bir rol oynamıştır. Önemli miktarda DYY çeken ve bundan yaralanan birçok gelişmekte olan ülke ile karşılaştırıldığında, ...
  • Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kurumsal Bloglar 

   Alikılıc, O.; Onat, F. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bugün 25 milyon blogcu internet üzerinden iletişim kurmakta, görüşlerini aktarmakta, duygularını, düşüncelerini; ürünler ve hizmetler hakkında deneyimlerini ve şikayetlerini ifade etmekte ve aynı zamanda iletişim ortamı ...
  • Destinasyon Pazarlamasında İnternetin Rolü 

   Ozdemir, G. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Teknolojinin sunduğu iletisim olanakları gün geçtikçe artmakta ve insanlar sağlanan kolaylıklara daha bağımlı hale gelmektedir. Yeni teknolojilerle sağlanılan yararlar artmakta iken iletisim teknolojisinde yasanan gelismelerin ...
  • Çelik Uzay Çatı Sistemli Hal Yapılarının Deprem Davranışlarının İncelenmesi 

   Korkmaz, A.; Ay, Z. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz yönde etkiler. Bütün yapılarda olduğu gibi, çelik uzay çatılı hal yapıların da depremden zarar görmeyecek veya daha az zarar görecek ...
  • Termoelektronik Sensörler 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu araştırma makalesinde, termoelektrik olay kısaca özetlendikten sonra, sanayide ve laboratuvarlarda sıcaklık ölçmek için kullanılan bir termoelektrik sensörün ( thermocoule) , bilgisayar programları ile, kalibrasyonun ...
  • Türkiye’de Firma Açısından Esnekliğe Dayalı İstihdam Stratejisi 

   Kuzgun, I. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu makalenin amacı, Türkiye’de işgücü piyasasında esnekliğin firma açısından kısa dönemde yeni bir istihdam stratejisi yaratmadaki etkinliğinin ortaya konulmasıdır. Makale üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde istihdam ...
  • Measuring Service Quality of Commercial Banks Towards Smes in Northern Cyprus 

   Safaklı, O.V. (Journal of Yaşar University, 2007)
   As a result of globalization and international competition, reduced profit margins made it difficult for companies whether they are in physical or service sector. Parallel to this, customer oriented production became the ...
  • Avrupa Ve Türkiye’deki Sürdürülebilir Mimarlık Anlayışına Eleştirel Bir Bakış 

   Ozmehmet, E. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Geçmişte çevreci herhangi bir özelliğe sahip her yapı, içinde yer aldığı doğaya ve çevresine duyarlı olarak düşünülmekteydi. Günümüzde ise, yerel, bölgesel ve küresel çevreye etkileri gibi mikro ölçekten makro ölçeğe kadar ...
  • Kriz Ortamında Bir Başarı Faktörü Olarak Çalışanların Kurum İmajı 

   Kucuk, F.; Bayuk, M.N. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Günümüz rekabet ortamında çevresel faktörlerde yaşanan hızlı dönüşümler, işletmelerin kriz olarak nitelendirilebilecek durumlarla karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Krizlerden ölçeği ne olursa olsun her büyüklükteki ...
  • Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri 

   Ozturk, M.; Sancak, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış veya çalışmakta olan kişilere, görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ...
  • Pi Sayısının Monte-Carlo Methodu Ve Gregory/Leibniz Formülüyle Hesaplanması 

   Gultekin, A.T.; Asyalı, M.H. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu çalışmada, pi (TT)sayısını Monte-Carlo metoduyla ve Gregory-Leibniz formülüyle hesaplama yolları araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. Monte-Carlo metodu karesel bir alan içinde kalacak şekilde tekdüze dağılımdan üretilen ...
  • Yüksek Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 

   Bengisu, M. (Journal of Yaşar University, 2007)
   İmalat sektöründe ortaya çıkmış olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ilkelerinin eğitime uygulanması sırasında çeşitli zorluklar ve yanıtlanması gereken bazı önemli sorular ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, TKY uygulamalarının ...
  • Çevresel(Bölgesel) Sanayi Kümelenmesinde Dürtü Mantığı 

   Unlu, F.; Unlu, Z.I.; Dalan, E. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Sistemlerden oluşan sistem anlamında BTB (Bilgi Tabanlı Bilgi) nesneleri ve özellikleri kümeleme mantığına dayalı olarak [1-19] tarafından çalışılmıştır. Kümeleme mantığında sözel birleşik tümce oluşumlarını dürtüleyen SC ...
  • Uluslararası İşletmelerde Üretim Stratejileri 

   Unsar, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Uluslararası işletmeler birden fazla ülkede çeşitli sektörlerde faaliyet gösterirler. Uluslararası işletmelerin ülke dışında üretim yapmalarının bir çok nedeni vardır. Firmalar uluslararası alanlarda başarılı olmak için ...
  • Nano Teknoloji İle Yapılmış Ledli Ampüller 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Nano teknolojinin birçok alanda yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu makalede , Bilkent Üniversitesinde, nano teknoloji ile üretilen LED lerle yapılan ve büyük enerji tasarrufu sağlayan özel ampuller konusunda kısa ...
  • Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005) 

   Saray, M.O.; Gokdemir, L. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Kuruluşunun ardından uzunca bir süre katı sosyalizm uygulamasının altında kalan Çin Halk Cumhuriyeti, artık mevcut sistemin sürdürülemeyeceği endişesiyle 1978 yılında başlayan süreçle birlikte büyük bir değişikliğe gitmiştir. ...
  • Yazılım Endüstrisinin Geleceği : Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye 

   Okur, M.C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Yazılım endüstrisi Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, büyük önem kazanmaya başlamıştır.Genel Olarak bilişm sektöründe , zamanında harekete geçip gerekli önlemleri alan ülkelerin ortaya ...
  • Elektrik Ve Elektronik Mühendisliğinde Projeye Dayalı Sayısal Kontrol Eğitimi: Bir Metal Ayırıcı Ve Sınıflandırıcı Sistem Tasarımı Örneği 

   Olmez, M.; Guzelis, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Günümüzde hemen hemen her fabrikada üretim sayısal kontrol birimleri ile gerçekleştirilmektedir. Sayısal kontrol birimlerinden en çok tercih edilen PLC (Programmable Logic Controller) sistemleri de genişleyen kapasiteleri ...
  • An Image Analysis Based Method for the Quantification Of Tremor 

   Asyalı, M.H.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2007)
   In th is study, we introduce a simple and cost-effective method based on image analysis that can be used in the objective assessment/measurement of tremor. Tremor can be defined as the involuntary rhythmic movement of ...