Now showing items 18-37 of 62

  • Destinasyon Pazarlamasında İnternetin Rolü 

   Ozdemir, G. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Teknolojinin sunduğu iletisim olanakları gün geçtikçe artmakta ve insanlar sağlanan kolaylıklara daha bağımlı hale gelmektedir. Yeni teknolojilerle sağlanılan yararlar artmakta iken iletisim teknolojisinde yasanan gelismelerin ...
  • The Development of Regional Econometric Models 

   Isyar, Y.; Bauer, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   This paper aims to review some of the former specifications of regional econometric models and points out some important deficiencies (lacks) of them. By taking into consideration these missing features it is tried to ...
  • Devrelerin Kontrolü İçin Darbe Üreteci Tasarimi 

   Özben, B. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Bu çalışmada, bilgisayarın paralel iletişim noktası kullanılarak programlanabilir darbe üreteci tasarlanmıştır. Pascal programlama dilinde geliştirilen program ile frekansı ve tipi ayarlanan darbelerin bilgisayarın paralel ...
  • Doğu Avrupa Ve Balkanlarda Amerika Destekli Sivil Toplum Direnişleri 

   Yürür, P. (Journal of Yaşar University, 2006)
   İçinde bulunduğumuz yüzyılda önce Balkanlarda ardından Kafkasya coğrafyasında ardı ardına yaşanan sivil toplum direnişleri ve Amerikan destekli darbe hareketleri, yeni yüzyılın nasıl şekilleneceğinin ve Sivil Toplum ...
  • EEG İşaretlerinin Ayrıştırılmasında Altuzay Yöntemlerinin Kullanılması 

   Alkan, A. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Electroensefalogram (EEG) işaretleri beyin yüzeyinden algılanan düşük genlikli biyoelektrik işaretler olup, beyin fonksiyonları hakkında çok miktarda bilgi içermektedir. Bu sebeple, EEG işaretleri özellikle tıp’ta bir çok ...
  • Effect of High Euro 

   Koc, M. (Journal of Yaşar University, 2006)
  • Elektrik Ve Elektronik Mühendisliğinde Projeye Dayalı Sayısal Kontrol Eğitimi: Bir Metal Ayırıcı Ve Sınıflandırıcı Sistem Tasarımı Örneği 

   Olmez, M.; Guzelis, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Günümüzde hemen hemen her fabrikada üretim sayısal kontrol birimleri ile gerçekleştirilmektedir. Sayısal kontrol birimlerinden en çok tercih edilen PLC (Programmable Logic Controller) sistemleri de genişleyen kapasiteleri ...
  • Family Firms 

   Akat, İ. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Firms are controlled by the family members with few professionals for long periods through history and it means the power to fix the price of products or services by arbitrary methods. These are exclusively reliable and ...
  • Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarının Çalışma Hayatına Etkileri 

   Ozturk, M.; Sancak, S. (Journal of Yaşar University, 2007)
   En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış veya çalışmakta olan kişilere, görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak ...
  • An Image Analysis Based Method for the Quantification Of Tremor 

   Asyalı, M.H.; Dalbastı, T. (Journal of Yaşar University, 2007)
   In th is study, we introduce a simple and cost-effective method based on image analysis that can be used in the objective assessment/measurement of tremor. Tremor can be defined as the involuntary rhythmic movement of ...
  • ISO/IEC 9126 Standardında Anadilin Kullanımı 

   Aydın, A.O.; Kutay, F.; Gungor, A.; Gokcen, H.; Kutay, F. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Standartlar kurumsal, askeri, ulusal hatta uluslararası ölçeklerde geçerliliğe sahip uygulamaları kapsamaktadırlar. Teknik terimleri kapsayan standartlarda kavramlar arasındaki uyumu sağlamak ve haberleşmeyi kolaylaştırmak ...
  • Konaklama İşletmelerinde İş Doyumu: Demografik Değişkenlerin İş Doyumu Faktörlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma 

   Toker, B. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Konaklama işletmeleri üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, çalışma süresi gibi demografik değişkenlerin, iş doyumu faktörleri olan işin yapısı, ücret, yükselme olanakları, yönetim ...
  • Kriz Ortamında Bir Başarı Faktörü Olarak Çalışanların Kurum İmajı 

   Kucuk, F.; Bayuk, M.N. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Günümüz rekabet ortamında çevresel faktörlerde yaşanan hızlı dönüşümler, işletmelerin kriz olarak nitelendirilebilecek durumlarla karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Krizlerden ölçeği ne olursa olsun her büyüklükteki ...
  • Measuring Service Quality of Commercial Banks Towards Smes in Northern Cyprus 

   Safaklı, O.V. (Journal of Yaşar University, 2007)
   As a result of globalization and international competition, reduced profit margins made it difficult for companies whether they are in physical or service sector. Parallel to this, customer oriented production became the ...
  • Microsoft Güvenlik Risk Yönetimi KararlarININ Gerçek Opsiyon Yaklaşımıyla Değerlemesi 

   Keles, I. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Gerçek opsiyon yaklaşımı bir projeden elde edilebilecek tahmini getirileri esnek bir yapıda değerlendirerek, projenin uygulamaya konulması ya da konulmaması ve zamanlaması konusunda karar verme aşamalarının sağlıklı bir ...
  • Modern Pazarlamada Tüketici Memnuniyeti ve Evrensel Tüketici Hakları 

   Durmaz, Y. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Modern pazarlamanın gayesi, tüketici tatmininin sağlanmasıdır. Tüketicilerin tatmin edilebilmeleri; Tüketici istekleri ve bunlara uygun mal ve hizmetlerin pazara arz edilmesi ile mümkündür. Ancak,tüketici istek ve ...
  • Nano Teknoloji İle Yapılmış Ledli Ampüller 

   Isci, C. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Nano teknolojinin birçok alanda yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu makalede , Bilkent Üniversitesinde, nano teknoloji ile üretilen LED lerle yapılan ve büyük enerji tasarrufu sağlayan özel ampuller konusunda kısa ...
  • A New Proof of Pythagorean Theorem 

   Turgutalp, E.R.; Asyalı, M.H. (Journal of Yaşar University, 2006)
  • Oranlar Aracılığı İle Finansal Durumunuzu Nasıl Çözümlersiniz? “Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber” 

   Aktan, B.; Bodur, B. (Journal of Yaşar University, 2006)
   Özellikle ülkemizde, Küçük ve Orta Boy İşletmeler’in (KOBİ) imalat sanayinin %98’ini oluşturduğu göz önüne alındığında, işlerini geliştirerek büyümeyi arzulayan fakat güçsüz sermaye yapısına sahip Küçük İşletmeler için, ...
  • Pi Sayısının Monte-Carlo Methodu Ve Gregory/Leibniz Formülüyle Hesaplanması 

   Gultekin, A.T.; Asyalı, M.H. (Journal of Yaşar University, 2007)
   Bu çalışmada, pi (TT)sayısını Monte-Carlo metoduyla ve Gregory-Leibniz formülüyle hesaplama yolları araştırılmış ve karşılaştırılmıştır. Monte-Carlo metodu karesel bir alan içinde kalacak şekilde tekdüze dağılımdan üretilen ...